Kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ihminen nähdään kokonaisvaltaisesti; tapaamisilla tarkastellaan ajatuksia, tunteita, tuntemuksia sekä reagointia ja toimintaa. Terapiassa jäsennetään tämän hetken ongelmia ja ongelmanratkaisuvaihtoehtoja. Ongelmat määritellään tarkasti ja konkreettisesti. Terapeutti ja asiakas toimivat aktiivisesti yhteistyössä tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapiassa työstetään myös uusia valmiuksia ja taitoja ongelmien hallintaan, kuten pelkojen kohtaamista. Työskentelyä toteutetaan terapiatapaamisten välilläkin, kotitehtävien muodossa. Kotitehtävät liittyvät itsehavainnointiin käsiteltävästä asiasta sekä uusien toimintamallien ja ratkaisukeinojen harjoitteluun. Terapiatyöskentelyyn kuuluu myös oman elämänhistorian ja kokemuksien kartoittaminen, tutkiminen sekä niiden merkitysten yhdistäminen tähän päivään.

Esimerkkejä psykoterapian yleisistä tavoitteista:
 • Itsetuntemuksen lisääminen sekä voimavarojen vahvistaminen
 • Ajatusten, tunteiden, tuntemusten sekä käyttäytymisen tunnistaminen
 • Tiedostamisen ja tietoisuustaitojen huomioiminen havainnoimisessa
 • Toiveiden, tarpeiden ja arvojen huomioiminen oman elämän tavoitteiden suunnittelussa ja arkielämässä yleensä
 • Tiedon lisääminen omista oireista sekä lisää keinoja toimia niiden kanssa.
 • Vuorovaikutustilanteiden tarkastelua sekä hallintakeinojen lisääminen niihin
 • Jäsentämistä ja käsittelyä tarvitsevien elämäntilanteiden ja -kokemusten läpikäyminen
 • Tavoitteiden mukaisten muutosten sekä muutosten esteiden työstäminen
 • Ongelmatilanteisiin ratkaisuvaihtoehtojen ja toimintatapojen kehittäminen
 • Uusien toimintamallien rakentaminen, vahvistaminen ja juurruttaminen
 • Toimintakyvyn ja toiminnallisuuden tukeminen
 • Liikunnan merkityksen huomioiminen sekä rentoutumisen harjoittelu

Käytännössä psykoterapian tavoitteet yksilöityvät ja yksityiskohtaistuvat alkutapaamisten yhteydessä. Tavoitteet kirjataan ja niiden etenemistä seurataan yhdessä.

Lisää tietoa kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta: www.kakkt.fi, www.kayttaytymisterapia.net